Gerechtelijke invordering van schuldvorderingen

De Gerechtelijke invorderingsfase bij Alterius.

Wanneer de schuldenaar niet reageert in de minnelijke invorderingsfase, gaat het dossier, met het akkoord van de klant, over naar de gerechtelijke invorderingsfase.

De gerechtelijke invorderingsfase ziet er als volgt uit :

1

Precontentieuze fase

Indien de minnelijke fase mislukt of de afbetalingsplannen niet worden nageleefd, gebruiken wij alle onderzoeksmiddelen om de solvabiliteit van de schuldenaar nauwkeurig vast te stellen (mogelijkheid van huisbezoeken) en de gerechtelijke procedure te overwegen met een minimaal financieel risico.

Solvabiliteitsonderzoek
Onderzoek
van het
financieel
risico

2

Contentieuze fase

Voorbereiding van de dagvaarding en betekening van de akte aan de schuldenaar.
Het is nog mogelijk om de solvabiliteit van de schuldenaar opnieuw te bekijken bij de overhandiging van de betekening.

Na dagvaarding, wordt het dossier overgemaakt aan de advocaat die een vonnis zal kunnen vragen voor de bevoegde rechtbank.

Dagvaarding
Zitting
Vonnis

3

Uitvoeringsfase

Op basis van het zittingsverslag dat wordt overhandigd door de advocaat, bestelt de gerechtsdeurwaarder de uitgiften van het vonnis en gaat hij over tot de betekening en elke noodzakelijke uitvoeringsmaatregel.

Betekening-bevel
Uitvoerend beslag
Aanplakking
Verkoop

Neergelang van de aard van de schuldvorderingen en elke stap van het proces, zal de gerechtsdeurwaarder, in partnerschap met de advocaat en de klant, de opportuniteit kunnen overwegen om bewarende, roerende of onroerende procedures te ondernemen die in bepaalde omstandigheden zullen toelaten om de klant te behoeden voor de risico’s van de organisatie van insolvabiliteit van de schuldenaar.

Solvabiliteitsonderzoek

Een eerste controle gebeurt door middel van onze databank die meer dan 50.000 dossier omvat.
Een solvabiliteitsonderzoek kan enkel uitgevoerd worden bij de betekening van de dagvaarding of in de loop van de procedure volgens de principes van de aanpassing van de wet van 2002.

Huisbezoeken

Net zoals voor solvabiliteitsonderzoeken, worden huisbezoeken beheerst door dezelfde wettelijke principes en zijn zij bijgevolg verboden zonder uitvoerbare titel, zie artikel 7 van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden :

« Art. 7. Ieder persoon die een huisbezoek verricht bij een consument in het kader van een activiteit van minnelijke invordering van schulden dient een schriftelijk document voor te leggen, dat naast de gegevens opgesomd in artikel 6, § 2, 1 ° tot 4°, de volgende vermeldingen dient te bevatten: 1° de naam van de persoon die zich ter plaatse aanmeldt; 2° de vermelding, in vet gedrukte letters en in een kader los van de tekst, dat de consument geenszins verplicht is het huisbezoek te ondergaan, en er op elk ogenblik een einde kan aan stellen. Deze mededeling dient eveneens verstrekt te worden bij het zich ter plaatse aanmelden. Bij iedere volledige of gedeeltelijke betaling van een schuld tijdens het huisbezoek dient een ontvangstbewijs, met een verwijzing naar de betaalde schuld, te worden afgegeven. »

U wordt geconfronteerd met onbetaalde schulden ?

Groot bedrijf of KMO, Wij bieden een oplossing die aangepast is aan uw behoeften.

U bent cliënt.

U wilt online de toestand van de dossiers raadplegen

Toegang cliënt

Wenst U in contact te treden met een medewerker ?

Bel ons CALL CENTER op 071 494 024