Invordering van schuldvorderingen

Invordering van onbetaalde schulden.

Onze opdracht :

Het beheer van uw schuldenaars vormt een aanzienlijke financiële last voor uw bedrijf, dankzij onze tussenkomst kunt u zich ontlasten van dit administratief gedeelte en de uitgespaarde tijd en inspanningen gebruiken voor de economische groei van uw vennootschap.

Onze opdracht is eerst en vooral om onze klant tevreden te stellen en samen een duurzaam partnerschap te onderhouden. Onze acties gebeuren met de verplichte inachtneming van een deontologie die we in al onze verschillende werkstappen moeten naleven teneinde het respect voor de persoon te bewaren.

Onze verbintenissen :

Wij stellen u een beheerste invordering van schuldvorderingen voor en verzekeren u dat elk dossier behandeld wordt met efficiëntie en vertrouwelijkheid.

Wij behandelen dossiers van elke oorsprong in zeer uiteenlopende activiteitssectoren.

Onze studie bezit verschillende gestructureerde en gespecialiseerde diensten, hetgeen ons toelaat om uw dossiers nauwkeurig en persoonlijk te behandelen :

Commerciële dienst.

dichtbij u en luistert naar uw behoeften.

Administratieve dienst.

Met behulp van een zeer performant informaticanetwerk.

Georganiseerde minnelijke invorderingsdienst.

Opgeleide beheerders

Juridische dienst.

Adviseert u over de opportuniteit en de keuze van een gerechtelijke actie en volgt het verloop hiervan op in hechte samenwerking met ons netwerk van advocaten en gerechtsdeurwaarders.

Wij verbinden ons ten aanzien van uw schuldenaars ertoe om :

 • Enkel het bedrag van de contractueel en wettelijk verschuldigde sommen te vorderen
 • Ons duidelijk en ondubbelzinnig te identificeren
 • De personen en hun persoonlijke levenssfeer te respecteren
 • Indien mogelijk een minnelijk akkoord te zoeken
 • Hen te verwittigen voor elke gerechtelijke procedure
 • Te antwoorden op de verzoeken om informatie over de schuldvorderingen
 • Eenvoudige en verstaanbare taal te gebruiken

Procedure :

Na ontvangst van uw dossiers, verbinden wij ons ertoe om deze te behandelen binnen de 48u na hun ontvangst en een minnelijke oplossing te vinden binnen een zo kort mogelijke termijn.

Wij stellen eveneens alles in het werk teneinde direct contact op te nemen met uw schuldenaar en de redenen voor de niet-betaling vast te stellen. In dit stadium proberen wij het gedrag van de schuldenaar in te schatten en de financiële risico’s te evalueren.

Onze dossierbeheerders zijn speciaal opgeleid voor de telefonische onderhandeling van de terugbetaling.

Op het einde van de minnelijke invorderingsfase, wanneer elke waarschijnlijkheid om de schuldenaar te overtuigen is uitgeput, kunnen wij voorstellen om hem tot betaling te dwingen via een gerechtelijke procedure.

Wij nemen uw dossiers integraal ten laste, vanaf de instelling van de minnelijke invorderingsfase tot de gerechtelijke invorderingsprocedure indien dit noodzakelijk blijkt.

Wij verbinden ons er eveneens toe om u te verwittigen indien de invorderingskost, met name via de gerechtelijk weg, buitensporig dreigt te zijn in vergelijking met het verwachte resultaat of het bedrag van de schuldvordering.

Niets is echter definitief, toekomstige gebeurtenissen kunnen de heropening van het dossier met zich meebrengen.

Performante tools voor een kwaliteitsvolle invordering van schuldvorderingen :

Onze invorderingsstappen zijn volledig geïnformatiseerd. Gespecialiseerde medewerkers die het volledige invorderingsproces uitwerken en uitvoeren, worden bijgestaan door een krachtig informaticasysteem, dat voortdurend geüpdatet wordt.

Dankzij onze behandelingssoftware kunnen wij acties ondernemen en agenda’s creëren om de beloften van de schuldenaars te controleren en ons alzo van het resultaat verzekeren.

Een gecentraliseerd platform :

Ons gecentraliseerd communicatieplatform laat u toe om uw dossiers te visualiseren evenals de evolutie hiervan in real time op te volgen. De toegang tot dit platform is volledig gratis en vereist geen enkele investering van uwentwege.

Uw dossiers kunnen online geraadpleegd worden. U kunt uw dossiers tijdens hun volledige behandeling bij ons opvolgen. Alle stappen die worden ondernomen voor elk dossier worden u getoond.

Bovendien :

U heeft ons een dossier toevertrouwd waarvan de schuldenaar momenteel insolvabel blijkt te zijn. Wij stellen u voor om uw dossier, zonder kosten, te bewaren om in het oog te houden of de financiële toestand eventueel verbetert.

Wij stellen u eveneens voor om tussen te komen in uw vroegere dossiers die werden afgesloten met verlies ingevolge de insolvabiliteit van de schuldenaars en de vervolgingen te hervatten indien hun situatie geëvolueerd is.

Overdracht van de ingevorderde bedragen naar de schuldeisers

De gerechtsdeurwaarder voorziet in zijn methodologie :

 • De automatisering van de financiële overdrachten (Isabel, coda…)
 • De periodiciteit van de overdrachten « à la carte » (dagelijks, wekelijks, maandelijks, …)
 • De permanente klantcontrole via het web
 • Een bankrekening voorbehouden voor de dossiers (derdenrekeningen)

U wordt geconfronteerd met onbetaalde schulden ?

Groot bedrijf of KMO, Wij bieden een oplossing die aangepast is aan uw behoeften.

U bent cliënt.

U wilt online de toestand van de dossiers raadplegen

Toegang cliënt

Wenst U in contact te treden met een medewerker ?

Bel ons CALL CENTER op 071 494 024