Help - FAQ - Vragen en antwoorden

Help - FAQ - Vragen / antwoorden

Heeft u vragen over een ingebrekestelling, aanmaning of een document dat bij u betekend werd ?
Om u zo goed mogelijk te helpen, hebben wij de meest voorkomende vragen en antwoorden over onze dossiers verzameld.

ONLINE PLATFORM

Klik op onze site op de knop « Mijn dossiers » of « Toegang schuldenaar ».
Log in met behulp van de inloggegevens vermeld in de brief die u heeft ontvangen.
Indien u niet beschikt over uw inloggegevens of deze bent kwijtgeraakt, vragen wij u contact op te nemen met de studie per mail, telefoon of via onze pagina Contacteer Ons zodat een beheerder uw toegang kan (her)activeren.

BETALING

De vervaldatum vermeld in onze brieven is de datum waarop de betaling op onze bankrekening moet staan. Voor bepaalde banken is een verwerkingstermijn van 2-3 dagen noodzakelijk voordat de betaling op de rekening van de begunstigde staat. Gelieve hier dus rekening mee te houden!

Indien uw schuldvordering betrekking heeft op een autoverzekering of een verkeersongeval, kunnen wij geen afbetalingsplan toekennen! Enkel een volledige betaling van het saldo wordt aanvaard.

Elke gespreide betaling kan, afhankelijk van de fase waarin uw dossier zich bevindt, de berekening en inhouding met zich meebrengen van een wettelijk voorschotrecht op elke uitgevoerde betaling. Gelieve regelmatig het saldo van uw dossier te controleren teneinde een eventuele betalingsherinnering te vermijden. Indien u een domiciliëring wil aanmaken op de regelmatigheid van uw betalingen te garanderen, verzoeken wij u contact op te nemen met de studie.

Raadplegingen van het saldo, betalingen en aanvragen van afbetalingsplannen kunnen voortaan gebeuren via ons online platform.
Indien u niet over de mogelijkheid beschikt om u aan te melden op ons platform, vragen wij u om ons uw aanvraag te bezorgen via de pagina Contacteer Ons met vermelding van de referentie van het betreffende dossier en, in geval van een afbetalingsplan, het voorgestelde bedrag en de voorgestelde datum van betaling.
Indien u reeds een betaling heeft uitgevoerd bij de klant, moet u ons een kopie van een betalingsbewijs bezorgen. Dit bewijs moet de begunstigde vermelden, het betaalde bedrag, de mededeling evenals de datum van betaling. (Bvb: een screenshot van uw bankapplicatie, een kopie van een rekeninguittreksel)
U kunt ons dit bewijs bezorgen per e-mail, post of rechtstreeks via het formulier op ons online platform (Mijn dossiers > Ik ben schuldenaar).
Gelieve in dit geval de bedragen te betalen die vermeld worden in het schrijven gehecht aan onze dagvaarding.
Indien u dit document niet ontvangen heeft, vragen wij u ons te contacteren om een kopie hiervan te ontvangen.

BETWISTING (VERZEKERINGEN)

Elke betwisting moet ons verplicht worden bezorgd per e-mail / post.
Telefonische betwistingen zullen niet aanvaard worden.

Gelieve ons per e-mail of per post een kopie te bezorgen van de opzegbrief evenals het bewijs van verzending van de aangetekende zending, met vermelding van de referentie van het dossier.
Gelieve ons per e-mail of post het bewijs van schrapping van de nummerplaat te bezorgen, met vermelding van de referentie van het dossier.
Gelieve ons de kopie van de stopzetting van de activiteit te bezorgen per e-mail of post, met vermelding van de referentie van het dossier.
Gelieve ons de kopie van het RSZ-attest te bezorgen per e-mail of post, met vermelding van de referentie van het dossier.
Gelieve ons de kopie van de verkoopakte of het attest van verkoop van de Notaris te bezorgen per e-mail of post, met vermelding van de referentie van het dossier.
Elke verzekeringsovereenkomst, van welke aard dan ook, moet het voorwerp uitmaken van een opzegging per aangetekend schrijven aan de maatschappij en dit minimum 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag. Indien u deze stappen niet tijdig heeft ondernomen, blijft u de schuldvordering verschuldigd.
Wij kunnen u een afrekening bezorgen die u kunt overmaken aan de betreffende instelling. Indien de verzekering evenwel niet betaalt, zullen wij u opnieuw contacteren. U zult in dat geval de betaling moeten uitvoeren en aan de verzekering moeten vragen om u terug te betalen.

BETWISTING (BEHALVE GESCHILLEN)

Elke betwisting moet ons verplicht worden bezorgd per e-mail / post.
Telefonische betwistingen zullen niet aanvaard worden.

Gelieve de rubriek « BETALING » te raadplegen
U kunt een aanvraag indienen, hetzij telefonisch bij ons callcenter, hetzij per post/e-mail, hetzij via de pagina Contacteer Ons
In geval van fraude of diefstal verzoeken wij u ons, per e-mail of post, een kopie te bezorgen van het proces-verbaal van de politie, met vermelding van de referentie van het betreffende dossier.
Indien u getekend heeft, bent u de schuldvordering verschuldigd.
Uw opzegging moet zijn gebeurd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van onze cliënt.
Indien u meent deze voorwaarden te hebben vervuld, verzoeken wij u ons per e-mail of post een kopie te bezorgen van de opzegbrief, evenals van het bewijs van verzending van de aangetekende zending, met vermelding van de referentie van het dossier.

In geval van verandering van operator of leverancier, kan de schuldvordering overeenstemmen met een eindfactuur of een verbruiksperiode voorafgaand aan uw opzegging.
U kunt ons een brief/e-mail sturen om te betwisten die wij zullen overmaken aan onze cliënt.
Afhankelijk van de termijnen, kunnen wij u geen antwoord garanderen voor de dag van de zitting. Het is dus essentieel om aanwezig te zijn op de zitting teneinde de redenen van uw betwisting uiteen te zetten of u te laten vertegenwoordigen door een advocaat.
Gelieve contact op te nemen met de studie teneinde precieze informatie te krijgen over de betwistingsmogelijkheden.

BEMIDDELING / COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (CSR)

Wij vragen u minimumbetalingen uit te voeren in uw dossier zolang het bemiddelingsplan ons niet werd overgemaakt. De invorderingsprocedure kan inderdaad niet eeuwig worden opgeschort.
Indien reeds een vonnis werd uitgesproken, verzoeken wij u ons een kopie hiervan te bezorgen per e-mail of post, met vermelding van de referentie van uw dossier(s).
Indien nog geen vonnis werd uitgesproken, moet u betalingen uitvoeren in uw dossier(s) zolang dit nodig is.

OVERLIJDEN

Gelieve ons in geval van overlijden de kopie van de overlijdensakte te bezorgen per e-mail/post zodat wij deze kunnen overmaken aan onze cliënt.

U wordt geconfronteerd met onbetaalde schulden ?

Groot bedrijf of KMO, Wij bieden een oplossing die aangepast is aan uw behoeften.

U bent cliënt.

U wilt online de toestand van de dossiers raadplegen

Toegang cliënt

Wenst U in contact te treden met een medewerker ?

Bel ons CALL CENTER op 071 494 024